Konuralp, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İçin Barış Çalışmalarını Değerlendirdi

ULAKBİM TR Dizin tarafından dizinlenen Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yerel Yönetimler Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Konuralp ve Dr. Öğretim Görevlisi Burak Ercoşkun'un "Change, Transformation, and Trends in Peace Studies" başlıklı İngilizce makalesine yer verdi.

Derginin Ekim 2020 sayısında yayımlanan çalışmanın özeti şu şekilde. 

"Barış ve çatışma temaları neredeyse tüm dinlerin, kültürlerin ve etnik tartışmalarının esas ilgi alanı olsa da barış kavramının tarihsel ve ampirik gerçekliği, yaşanan savaş ve çatışma olgularıyla karşılaştığında oldukça ütopik kalmıştır. Bu durum ise barışı doğrudan tartışan düşünürlerin sayısının sınırlı oluşuna ve değerlendirmelerinin genellikle ideolojik sınırlar içine sıkışıp pratikle bağının kopmasına yol açmıştır. Modernite ile birlikte “barış”ın içeriğinin de değiştiği varsayımından yola çıkarak, bu çalışmanın temel amacı Aydınlanma düşünürlerinin eserlerinden Barış Çalışmaları öncülerine kadar barış temasını kavramaktır. Bu bağlamda, metodolojik olarak konuşursak, bu çalışma, Hobbes, Locke, Rousseau ve Kant gibi siyaset filozoflarının barış kavramsallaştırmalarını ve bunların günümüze doğru ve günümüzdeki bağlamsal evrimini incelemiştir. Son tahlilde, barış anlayışının dönüşümüne ışık tutan bu incelemede artık siyasi aktörlerin eylemleri yoluyla vuku bulan devletlerarası rekabetin barışa çıkış yoluna ilham vermediği; ancak, sosyal değişim, adalet ve yapısal şiddet gibi sosyal fenomenlerin daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin gerçek barışa ruh verebileceği sonucuna ulaşmıştır."